Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1955
دیروز : 869
7 روز گذشته : 8080
ماه : 29881
سال : 581430
کل : 6308087

نظام وظیفه

ثبت نام

دانشجویان ورودی جدید جهت ثبت نام و اخذ معافیت تحصیلی با مراجعه به پلیس +10 یا سایت epolice.ir  نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند .

مراحل ثبت درخواست :

الف: ثبت مشخصات فردی

ب: ثبت اطلاعات مقطع قبلی

پ: ثبت اطلاعات مقطع جدید

ت: پرداخت وجه

*پس از ثبت اطلاعات درخواست دانشجو جهت تایید و صدور معافیت تحصیلی به موسسه ارسال خواهد شد.

دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت می باشند سه نسخه کپی از کارت در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند.

دانشجویانی که کارت پایان خدمت قدیمی دارند حتما قبل از مراجعه برای ثبت نام، نسبت به درخواست تعویض کارت اقدام نمایند و تاییدیه درخواست را به همراه داشته باشند.

                                                                                                                                                                            

درخواست سنوات ارفاقی :

دانشجویانی که در سنوات اولیه موفق به اتمام تحصیل نشوند با موافقت کمسیون موارد خواص دانشگاه حداکثر تا دو ترم مجاز به استفاده از سنوات ارفاقی هستند .

نکته مهم : با توجه به اینکه امکان ثبت درخواست سنوات ارفاقي، حداکثر 3ماه پس از اتمام سنوات اوليه تحصيلي ، توسط کاربران دفاتر پلس+ 10 امکان پذير مي باشد دانشجویان حداقل یک ماه قبل از اتمام سنوات نسبت به درخواست سنوات ارفاقی اقدام نمایند .

اعاده یا بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی, اخراجی و یا ترك تحصیل، باشرایط زیر امكان پذیر خواهد بود:

                                                   

خروج از کشور :

خروج از کشور دانشجویانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت هستند از طریق سامانه سخا انجام میگیرد . دانشجو پس از ثبت اطلاعات در سامانه سخا و واریز وثیقه حتما به واحد نظام وظیفه دانشگاه اطلاع رسانی کنند تا مسئول نظام وظیفه پس از بررسی وضعیت تحصیلی نسبت به تایید درخواست دانشجو اقدام نماید .

دانشجویان توجه داشته باشند دربازه زمانی امتحانات  درخواست خروج از کشور تایید نمیگردد .