Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 0
دیروز : 0
7 روز گذشته : 0
ماه : 0
سال : 545062
کل : 6397370

پایان ثبت وام های دانشجویی نیمسال دوم 1402 - 1401

  

" باسمه تعالی "

به اطلاع کلیه دانشجویانی که تقاضای وام شهریه صندوق رفاه خود را در موعد مقرر ثبت نموده اند می رساند :

  * کلیه وام ها تأیید شده است .

 

لطفا فقط مبلغ وام خود را از کل بدهی شهریه کسر نموده و مابقی را با امور مالی موسسه تسویه نمایید و جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 16 خرداد 1402 به سامانه آموزشی خود مراجعه نمایید .

جهت یاد آوری : مبلغ وام دانشجویان کارشناسی   - / 000 / 000 / 15  ریال

 

                           مبلغ  وام دانشجویان کارشناسی ارشد  - / 000 / 000 / 30  ریال 

 

دانشجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) نیز با داخلی 114 ( امور دانشجویان ) تماس حاصل نمایند .

 

« موفق و مؤید باشید »

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه