Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 0
دیروز : 0
7 روز گذشته : 0
ماه : 0
سال : 0
کل : 2719179

درخواست وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال دوم 96

  

" باسمه تعالی "

مهلت درخواست وام شهریه غیر انتفاعی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

در نیمسال دوم سال تحصیلی  97 – 96

 

از  14  بهمن  الی   14   اسفند ماه 1396   

 

« امـور دانشجـویـی و فـرهنـگی مـوسسه آمـوزش عالـی احـرار رشت »