Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 222
دیروز : 2052
7 روز گذشته : 5804
ماه : 36300
سال : 497193
کل : 2976814

درخواست وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال دوم 96

  

" باسمه تعالی "

مهلت درخواست وام شهریه غیر انتفاعی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

در نیمسال دوم سال تحصیلی  97 – 96

 

از  14  بهمن  الی   14   اسفند ماه 1396   

 

« امـور دانشجـویـی و فـرهنـگی مـوسسه آمـوزش عالـی احـرار رشت »