Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1507
دیروز : 2542
7 روز گذشته : 10948
ماه : 36544
سال : 491906
کل : 3079961

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 بشرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

گروه

روز

تاریخ

ساعت

1

گروه برق (کاردانی)

دوشنبه

91/11/16

8 الی 14

2

گروه برق (کارشناسی)

دوشنبه

91/11/16

14 الی 20

3

گروه عمران (کارشناسی)

سه شنبه

91/11/17

8 الی 14

4

گروه عمران (کاردانی)

سه شنبه

91/11/17

14 الی 20

5

گروه مکانیک (کاردانی)

چهارشنبه

91/11/18

8 الی 14

6

گروه مکانیک (کارشناسی)

چهارشنبه

91/11/18

14 الی 20

7

گروه کامپیوتر (کاردانی)

پنجشنبه

91/11/19

8 الی 14

8

گروه معماری +گروه کامپیوتر (کارشناسی)

پنجشنبه

91/11/19

14 الی 20

9

دانشجویان جامانده

جمعه

91/11/20

8 الی 24

10

دانشجویان جامانده

شنبه

91/11/21

8 الی 24

توضیحات:

1- انتخاب واحد فقط از طریق اینترنتی (سامانه امور آموزشی) می باشد. (از مراجعه حضوری جددا خوداری فرمایید.)

2- قبل از شروع انتخاب واحد می بایست مبلغ پیش پرداخت بصورت آنلاین پرداخت گردد. (فیش واریزی پذیرفته نخواهد شد.)

    :: مبلغ پیش پرداخت برای دانشجویان ورودی 89 و ماقبل مبلغ سیصدهزار تومان (000/300 تومان) و

    :: مبلغ پیش پرداخت برای دانشجویان ورودی های 90 و بعد از آن مبلغ چهارصد هزار تومان (000/400 تومان) می باشد.

3- رعایت دروس پیش نیاز و هم نیاز بطور کامل بر اساس سرفصل های درسی به عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز

آموزش موسسه در هر زمان می توانند دروس فوق را حذف نماید.