Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 598
دیروز : 2040
7 روز گذشته : 8560
ماه : 33219
سال : 486034
کل : 2784428

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه

                                

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه تا تاریخ 14/8/93 می باشد .

                                                              

 قابل ذکر است که در صورت دیرکرد دانشجو واحد فوق برای ترم جاری حذف گردیده و دانشجو ناگزیر به اخذ مجدد آن در ترم آینده خواهد بود.