Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 0
دیروز : 0
7 روز گذشته : 0
ماه : 0
سال : 0
کل : 2719247

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه

                                

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه تا تاریخ 14/8/93 می باشد .

                                                              

 قابل ذکر است که در صورت دیرکرد دانشجو واحد فوق برای ترم جاری حذف گردیده و دانشجو ناگزیر به اخذ مجدد آن در ترم آینده خواهد بود.