Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 883
دیروز : 1074
7 روز گذشته : 10954
ماه : 58889
سال : 481440
کل : 2621613

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه

                                

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه تا تاریخ 14/8/93 می باشد .

                                                              

 قابل ذکر است که در صورت دیرکرد دانشجو واحد فوق برای ترم جاری حذف گردیده و دانشجو ناگزیر به اخذ مجدد آن در ترم آینده خواهد بود.