Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 570
دیروز : 953
7 روز گذشته : 9864
ماه : 53450
سال : 473650
کل : 2435580

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه

                                

آخرین فرصت تحویل فرم پیشنهاد پروژه تا تاریخ 14/8/93 می باشد .

                                                              

 قابل ذکر است که در صورت دیرکرد دانشجو واحد فوق برای ترم جاری حذف گردیده و دانشجو ناگزیر به اخذ مجدد آن در ترم آینده خواهد بود.