Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1542
دیروز : 2539
7 روز گذشته : 10983
ماه : 36579
سال : 491941
کل : 3079996

کارت دانشجویی دانشجویان ورودی 93

  

کلیه دانشجویان ورودی 93 باید جهت دریافت کارت دانشجویی اصلی (الکترونیکی) به کارشناس رشته خود در آموزش موسسه مراجعه نمایند.

  

توجه: از ورود دانشجویان فاقد کارت دانشجویی اصلی به داخل موسسه و انجام خدمات آموزشی برای آنها جلوگیری خواهد شد.

  

تذکر: دانشجویانی که کارت موقت تغذیه دریافت کرده بودند هنگام دریافت کارت دانشجویی اصلی می باید کارت موقت تغذیه را به مسئول آموزش تحویل نمایند. در غیراینصورت مبلغ 150000 ریال به عنوان خسارت در بدهکاری آنها منظور خواهد شد.