Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1511
دیروز : 2541
7 روز گذشته : 10952
ماه : 36548
سال : 491910
کل : 3079965

تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویان کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر که در نیمسال اول سال تحصیلی 92-93 واحد پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند

   تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی به شرح ذیل می باشد:

 

استاد راهنما

تاریخ و زمان

آقای دکتر شاه بهرامی

پنجشنبه  24/11/92      ساعت 9 تا 13

یکشنبه   27/11/92    ساعت 8 تا 9:30

خانم مهندس عباسفرد

پنجشنبه  24/11/92    ساعت 9 تا 13

دوشنبه 28/11/92       ساعت 14 تا 16

خانم مهندس مروارید

شنبه 26/11/92    ساعت 9:30 تا 13:30

یکشنبه   27/11/92    ساعت 9:30 تا 13:30

آقای مهندس رمضانپور

پنجشنبه  24/11/92     ساعت 10 تا 12

دوشنبه 28/11/92        ساعت 10 تا 12

آقای مهندس بخشی زاده

پنجشنبه  24/11/92     ساعت 11

سه شنبه  29/11/92      ساعت 15

آقای مهندس ضیابری

دوشنبه 28/11/92     ساعت 18

سه شنبه  29/11/92      ساعت 8  تا   14

خانم مهندس پورنظری

سه شنبه  29/11/92   ساعت 14 تا 20

چهارشنبه 30/11/92     ساعت11 تا 17

خانم مهندس سید فخاری

پنجشنبه  24/11/92    ساعت 11

دوشنبه 28/11/92     ساعت 14

آقای مهندس سید دانش

پنجشنبه  24/11/92    ساعت 10

خانم مهندس قویدل

شنبه 26/11/92    ساعت 16

خانم مهندس فریدی

سه شنبه  29/11/ 92  ساعت 11 تا   16

آقای مهندس آیینه ساز

پنجشنبه  24/11/92 ساعت 12

 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که حداکثر زمان تحویل پروژه و کارآموزی اعلام شده توسط آموزش 30 بهمن ما بوده و در صورت عدم تحویل به موقع آن ( حتی تاخیر یک روز)  دانشجو ملزم به تمدید واحد فوق برای نیمسال دوم می باشد .

دانشجویان باید قبل از مراجعه به اساتید مربوطه فرم خاتمه پروژه و فرم جدید نمره که شامل صورتجلسه دفاعیه می باشد را از انتشارات دانشگاه و یا سایت دانشگاه بخش گروه کامپیوتر تهیه نمایند.